Stage a Milano di xingyi quan del Gran Maestro Li Hong, ottavo duan, seconda generazione di Xingyi quan stile Shang (Li Cunyi > Shang Yunxiang (Shang Xing Yi)>Li Wen Bin>Li Hong), per la prima volta in Europa ospite del Maestro Xu Zaixing.  A breve pubblicheremo le date di incontri e stage. Per informazioni: dongfangleikungfu@gmail.com o 3356930044.

UnknownFor the first time in Europe, invited by Master Xu Zaixing,  will come to Milan Great Master Li Hong, 8th duan, second generation heir of Xingyiquan Shang style. Soon we’ll post dates of lessons and stages.Info: dongfangleikungfu@gmail.com or +393356930044.

IMG_8938 (683x1024)